Brak finansowej płynności w firmie – jak sobie z tym poradzić?

Zarządzanie płynnością to ważne zadanie dla każdej firmy. Dzięki zrozumieniu poziomu płynności menedżerowie mogą podejmować świadome decyzje o tym, jak najlepiej zarządzać firmą.

W świecie biznesu płynność jest kluczowym aspektem, który wpływa na każdą firmę na różne sposoby. Jeśli firma ma mniejszą płynność, oznacza to, że nie ma łatwego dostępu do środków na wywiązanie się ze swoich zobowiązań finansowych. Płynność można zdefiniować jako zdolność firmy do szybkiego i efektywnego przekształcania zobowiązań krótkoterminowych w aktywa długoterminowe lub odwrotnie.

Jakie mieć podejście do braku płynności finansowej w biznesie? 

Aby poradzić sobie z brakiem płynności, firmy mogą uciekać się do różnych strategii, takich jak emisja większej liczby obligacji lub pozyskiwanie większego kapitału poprzez sprzedaż kapitałowych papierów wartościowych. Firma może również starać się pozyskać fundusze poprzez emisję nowych akcji lub emisję śmieciowych obligacji, z których oba mają wyższe oprocentowanie.

Istnieje wiele podejść, które firma może zastosować do zarządzania płynnością. Menedżerowie powinni wziąć pod uwagę ogólną stabilność finansową firmy, poziomy zadłużenia, przepływy pieniężne i marże zysku, a także ocenę kredytową firmy.

Co jest kluczowym wskaźnikiem jeśli chodzi o płynne finanse? 

Kluczowym wskaźnikiem płynności jest to, ile środków pieniężnych i papierów wartościowych firma posiada w porównaniu z jej niespłaconej dłużnikiem i wierzycielami. Brak płynnych środków finansowych może mieć negatywne konsekwencje dla firm na wiele sposobów: może prowadzić do zmniejszenia sprzedaży, zwolnień, a nawet bankructwa, jeśli nie zostanie odpowiednio potraktowany.

W każdej firmie płynność ma kluczowe znaczenie dla płynnego działania. Firma z mniej niż pożądaną płynnością może doświadczać opóźnień w transporcie ciężarowym, trudności w podpisaniu umów i niemożności dotrzymania ważnych terminów.  Ważne jest również, aby mieć pod ręką wystarczającą ilość gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, wraz z ewentualnymi nieprzewidzianymi sytuacjami.